czerwono_czarna

42 teksty – auto­rem jest czer­wo­no_czar­na.

Two­je nies­pełnione obiet­ni­ce po­wodują, że codzien­nie ra­no roz­pa­dam się na ty­siące kawałków 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 maja 2015, 21:52

go­rycz sięgnęła szczy­tu. śmierć jest bliska. 

myśl • 17 stycznia 2012, 13:36

i mówisz mi że szcze­rość prze­de wszys­tkim, kłamiąc mi pros­to w oczy 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 października 2011, 23:07

ludzie chcą byc każdym tyl­ko nie sobą. pa­rano­ja zastąpiła rozum. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 kwietnia 2011, 21:20

bo w naj­trud­niej­szych chwi­lach większość ludzi sta­je się egoistami 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 lutego 2011, 21:15

chcąc się ochro­nić, skrzyw­dziła się bar­dziej niż była w sta­nie so­bie to wyobrazić 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 lutego 2011, 18:55

Nie musze żyć długo , chciałabym tyl­ko um­rzeć ja­ko szczęśli­wa osoba... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 19 grudnia 2010, 21:57

Gdy­by ktoś spy­tał się mnie bez cze­go nie mogę żyć, bez chwi­li zas­ta­nowienia od­po­wie­działabym, że bez mu­zyki, to ona po­wodu­je że mo­ja dusza ożywia się. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 czerwca 2010, 17:07

nie mów że mnie kochasz tyl­ko dla­tego że masz nadzieję iż dzięki te­mu się z tobą prześpię 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 maja 2010, 01:08

nig­dy nie sądziłam, że książka może wzbudzić we mnie dużo więcej emoc­ji niż wyz­na­nie miłości 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 maja 2010, 21:51

czerwono_czarna

niedzisiejsza indywidualistka .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czerwono_czarna

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

5 maja 2015, 22:32Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Twoje nies­pełnione obiet­ni­ce po­wodują, [...]

5 maja 2015, 22:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Twoje nies­pełnione obiet­ni­ce po­wodują, [...]

5 maja 2015, 21:52czerwono_czarna do­dał no­wy tek­st Twoje nies­pełnione obiet­ni­ce po­wodują, [...]